SNRU HUMAN LIBRARY

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรื่อง “ แนวคิดนักกิจกรรมกับการพัฒนามนุษย์ ”
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด วันที่ลงทะเบียน
37 นายสุบิน แก้วก่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 พฤษภาคม , 2016
36 นายอรรณพ อรังศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 พฤษภาคม , 2016
35 นายวิทวัส จักรคม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 พฤษภาคม , 2016
34 นางภิญญาพัชญ์ อุ่มภูธร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 พฤษภาคม , 2016
33 นางสาววิชญาดา สาขามุละ คณะครุศาสตร์ 27 พฤษภาคม , 2016
32 นายดนุชา บัวพินธุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 พฤษภาคม , 2016
31 ดร.วิจิตรา สุจริต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 พฤษภาคม , 2016
30 นางสาวเมธินันท์ หลอดบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 พฤษภาคม , 2016
29 นางสาวปิยะนุช โถตันคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 พฤษภาคม , 2016
28 นางสาวธิติมา ไชยยนต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 พฤษภาคม , 2016
27 นางสาวอรรจิฬา เตโช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 พฤษภาคม , 2016
26 นางพินิดดา ธงษาราษฎร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 พฤษภาคม , 2016
25 นายเอกราช วงค์กระโซ่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 พฤษภาคม , 2016
24 นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 พฤษภาคม , 2016
23 นางลัดสดา ปรีประเสริฐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 พฤษภาคม , 2016
22 นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 พฤษภาคม , 2016
21 นางสุวิดา สุจริต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 พฤษภาคม , 2016
20 นายชาญชัย บาลศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 พฤษภาคม , 2016
19 นายจิรศักดิ์ จันทะศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
18 นายคณิน งามมานะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
17 นางสาวสิริวรรรณ ยะไชยศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
16 นางสาววัชราภรณ์ ทอนรินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
15 นายอัครชัย ใจตรง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
14 นางชบา จันไตรรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
13 นางสาวพัศนี คำตั้งหน้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
12 นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
11 นางสาววริษฐา ไวแสน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
10 นางลำดวน กุลยณีย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
9 นางสาวดาราวรรณ ปัตโชติชัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
8 นายภควัต ชัยวินิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
7 นายวีระ กงลีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
6 นางสาววารุณี เพียรพจน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
5 นางสาวสินาภรณ์ ผาใต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 พฤษภาคม , 2016
4 นางสาวนงพะงา บุรวงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
3 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
2 นางศศธร มาศสถิตย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
1 ดร.อุบลศิลลป์ โพธิ์พรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พฤษภาคม , 2016
รูปกิจกรรมภายในงาน
ตัวอย่างวีดีโอภายบรรยากาศในงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ขออภัยปิดการลงทะเบียนเเล้ว
  • อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์

    “ แนวคิดนักกิจกรรมกับการพัฒนามนุษย์ ”

กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
จำนวนคนลงทะเบียน 37 คน
พฤหัสบดี 23 มกราคม , 2020