SNRU HUMAN LIBRARY

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรื่อง “ มนต์เสน่ห์บัวคำกล้วยตากแผ่น ”
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด วันที่ลงทะเบียน
34 นายดนุชา บัวพินธุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 กรกฎาคม , 2016
33 นายอรรณพ อรังศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 กรกฎาคม , 2016
32 นางสาวชิดชนก วังศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 กรกฎาคม , 2016
31 นายอัครชัย ใจตรง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 กรกฎาคม , 2016
30 นายวิทวัส จักรคม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 กรกฎาคม , 2016
29 นายจิรศักดิ์ จันทะศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 กรกฎาคม , 2016
28 ดร.อุบลศิลป์. โพธิ์พรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 กรกฎาคม , 2016
27 นางเจริญพร บาทชารี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 กรกฎาคม , 2016
26 นายพอเจตน์ เกษมสินธุ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กรกฎาคม , 2016
25 นายจยุตย์ พูลเพิ่ม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มิถุนายน , 2016
24 นายจยุตย์ พูลเพิ่ม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มิถุนายน , 2016
23 นายสุบิน แก้วก่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มิถุนายน , 2016
22 นายเอกราช วงค์กระโซ่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มิถุนายน , 2016
21 นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มิถุนายน , 2016
20 นางลัดสดา ปรีประเสริฐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 มิถุนายน , 2016
19 นางภิญญาพัชญ์ อุ่มภูธร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 มิถุนายน , 2016
18 นางสาวพัศนี คำตั้งหน้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 มิถุนายน , 2016
17 นางสุวิดา สุจริต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 มิถุนายน , 2016
16 นางสาววริษฐา ไวแสน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 มิถุนายน , 2016
15 นางศศธร มาศสถิตย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 มิถุนายน , 2016
14 นางสาววิชญาดา สาขามุละ คณะครุศาสตร์ 28 มิถุนายน , 2016
13 นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มิถุนายน , 2016
12 นางสาววัชราภรณ์ ทอนรินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มิถุนายน , 2016
11 นางพินิดดา ธงษาราษฎร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มิถุนายน , 2016
10 นางลำดวน กุลยณีย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มิถุนายน , 2016
9 นางชบา จันทร์ไตรรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มิถุนายน , 2016
8 นางสาววารุณี เพียรพจน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มิถุนายน , 2016
7 นายภควัต ชัยวินิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มิถุนายน , 2016
6 นายวีระ กงลีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มิถุนายน , 2016
5 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มิถุนายน , 2016
4 นายชาญชัย บาลศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มิถุนายน , 2016
3 นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มิถุนายน , 2016
2 นางสาวสิริวรรรณ ยะไชยศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 มิถุนายน , 2016
1 นางสาววริษฐา ไวแสน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 มิถุนายน , 2016
รูปกิจกรรมภายในงาน
ตัวอย่างวีดีโอภายบรรยากาศในงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ขออภัยปิดการลงทะเบียนเเล้ว
  • คุณครองจิต ธรรมเป็นจิตต์

    “ มนต์เสน่ห์บัวคำกล้วยตากแผ่น ”

กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
จำนวนคนลงทะเบียน 34 คน
พฤหัสบดี 23 มกราคม , 2020