SNRU HUMAN LIBRARY

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรื่อง “ ธรรมะกับการศึกษา ”
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด วันที่ลงทะเบียน
29 นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ตุลาคม , 2016
28 นายอรรณพ อรังศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ตุลาคม , 2016
27 นางสาวสิริรัตน์ แสงวงศ์ คณะครุศาสตร์ 30 ตุลาคม , 2016
26 นายเชษฐวิชญ์ ขันวัง คณะครุศาสตร์ 30 ตุลาคม , 2016
25 นางนางสุวิดา สุจริต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ตุลาคม , 2016
24 นางสาวพลอยไพลิน โคแก้ว คณะครุศาสตร์ 30 ตุลาคม , 2016
23 นางสาวชัญญา นันนิยงค์ คณะครุศาสตร์ 30 ตุลาคม , 2016
22 นายมณฑล ประเทืองผล คณะครุศาสตร์ 30 ตุลาคม , 2016
21 นางสาวเมทิกา หงส์ฟ่องฟ้า คณะครุศาสตร์ 30 ตุลาคม , 2016
20 นางสาวพัชรี เรืองโชคทวี คณะครุศาสตร์ 30 ตุลาคม , 2016
19 นางสาวธญาดา เขียวคำ คณะครุศาสตร์ 30 ตุลาคม , 2016
18 นายธราดล พิลาพรม คณะครุศาสตร์ 30 ตุลาคม , 2016
17 นายวัชรกร อุณาพรหม คณะครุศาสตร์ 30 ตุลาคม , 2016
16 นายชาญชัย บาลศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ตุลาคม , 2016
15 นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ตุลาคม , 2016
14 นายกิตตพศ มอญไธสง คณะครุศาสตร์ 29 ตุลาคม , 2016
13 อาจารย์เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์ คณะครุศาสตร์ 29 ตุลาคม , 2016
12 นางลำดวน กุลยณีย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ตุลาคม , 2016
11 นางพินิดดา ธงษาราษฎร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ตุลาคม , 2016
10 นางสาวพัศนี คำตั้หน้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ตุลาคม , 2016
9 นายจิรศักดิ์ จันทะศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ตุลาคม , 2016
8 นางชบา จันทร์ไตรรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ตุลาคม , 2016
7 นางสาววารุณี เพียรพจน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ตุลาคม , 2016
6 นายพอเจตน์ เกษมสินธุ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ตุลาคม , 2016
5 นางสาววัชราภรณ์ ทอนรินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ตุลาคม , 2016
4 นางสาวสิริวรรรณ ยะไชยศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ตุลาคม , 2016
3 นายภควัต ชัยวินิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 ตุลาคม , 2016
2 ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 ตุลาคม , 2016
1 นางเจริญพร บาทชารี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 ตุลาคม , 2016
รูปกิจกรรมภายในงาน
ตัวอย่างวีดีโอภายบรรยากาศในงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ขออภัยปิดการลงทะเบียนเเล้ว
  • พระครูพิมลธรรมนิเทศก์

    “ ธรรมะกับการศึกษา ”

กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
จำนวนคนลงทะเบียน 29 คน
พฤหัสบดี 23 มกราคม , 2020