SNRU HUMAN LIBRARY

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรื่อง “ ปราชญ์เดินดิน วิถีลูกอีสาน ”
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด วันที่ลงทะเบียน
37 นายดนุชา บัวพินธุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 เมษายน , 2015
36 อาจารย์ศุภกร อาจหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 เมษายน , 2015
35 อาจารย์อรุณฉาย อุนาศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 เมษายน , 2015
34 ดร.จินดา จันดาเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 เมษายน , 2015
33 นางลำดวน กุลยณีย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 เมษายน , 2015
32 นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 เมษายน , 2015
31 นางสาววัชราภรณ์ ทอนรินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 เมษายน , 2015
30 นางพินิดดา ธงษาราษฎร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 เมษายน , 2015
29 นางสาวสิริรวรรณ ยะไชยศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 เมษายน , 2015
28 นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา กองนโยบายและแผน 20 เมษายน , 2015
27 นางสาวดาราวรรณ ปัตโชติชัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 เมษายน , 2015
26 นายชาญชัย บาลศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 เมษายน , 2015
25 นายอัครชัย ใจตรง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 เมษายน , 2015
24 นางสุพัตรา พิลาทา ศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 เมษายน , 2015
23 นางวัชรินทร์ ผาจวง ศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 เมษายน , 2015
22 นายชาญชัย มาตกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 เมษายน , 2015
21 นายธวัชชัย พันธุกาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 เมษายน , 2015
20 นางสาวนิรันตรี ทวีโคตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 เมษายน , 2015
19 นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราช ศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 เมษายน , 2015
18 นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 เมษายน , 2015
17 นางณิชานันท์ กุตระแสง ศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 เมษายน , 2015
16 นางสาวกนกวรรณ วรดง ศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 เมษายน , 2015
15 นางสะใบทิพย์ เลิศศรี ศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 เมษายน , 2015
14 นายมิตรชัย นามโคตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 เมษายน , 2015
13 นางสาว พัศนี คำตั้งหน้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 เมษายน , 2015
12 นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 เมษายน , 2015
11 นาวสาวเรืองสัน แก้วฝ่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 เมษายน , 2015
10 นายเทพกร ลีลาแต้ม ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 เมษายน , 2015
9 นายวิชิต ศรีลำไพ ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 เมษายน , 2015
8 นายทองจันทร์ ผงสินสุ ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 เมษายน , 2015
7 ชบา จันไตรรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 เมษายน , 2015
6 นายวีระ กงลีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 เมษายน , 2015
5 นางเจริญพร บาทชารี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 เมษายน , 2015
4 นายนพดล ไชยสุระ 16 เมษายน , 2015
3 ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี 16 เมษายน , 2015
2 ภควัต ชัยวินิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 เมษายน , 2015
1 วารุณี เพียรพจน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 เมษายน , 2015
รูปกิจกรรมภายในงาน
ตัวอย่างวีดีโอภายบรรยากาศในงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ขออภัยปิดการลงทะเบียนเเล้ว
  • ดร.นฤทธิ์ คำธิศรี

    “ ปราชญ์เดินดิน วิถีลูกอีสาน ”

กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
จำนวนคนลงทะเบียน 37 คน
พฤหัสบดี 23 มกราคม , 2020