SNRU HUMAN LIBRARY

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรื่อง “ จากศิษย์ถึงผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ”
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด วันที่ลงทะเบียน
134 นายลือชา งามขันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 สิงหาคม , 2015
133 นายธีรพงค์ ระแสนพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 สิงหาคม , 2015
132 นางสาวสุพรรณษา กวานปรัชชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 สิงหาคม , 2015
131 นายศุภการ อ่อนหลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 สิงหาคม , 2015
130 นายพุฒิงพงษ์ สมสาร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 สิงหาคม , 2015
129 นางสาวจินดารัตน์ อุณาพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 สิงหาคม , 2015
128 นายธนวัฒน์ อุติลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 สิงหาคม , 2015
127 นายจิรายุทธ แก้วกิ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
126 นางสาวนันทิยา จันสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
125 นาย อภิสิทธิ์ พรมรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
124 นายธนสิทธิ์ สัตถาผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
123 นางสาวแพรวนภา ยืนนาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
122 นายรัฐพงศ์ วังทะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
121 นายธีระพงษ์ บุญสุนีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
120 นายนราวิชญ์ คำจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
119 นายชาติชาย ไชยทองสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
118 นางสาวอารียา อนุอัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
117 นางสาวจิรนันท์ ศรีเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
116 นางสาวขวัญหทัย อาษาศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
115 นางสาวศิลาณี ไชยตะวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
114 นางสาวเมธาวี มีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
113 นางสาวพรลภัสสร จารุโรฒพงศภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
112 นายพัฒนพงษ์ พลไชยขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
111 นางสาวชนิดา บัวขันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
110 นางสาววนิดา สุภาพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
109 นางสาววนิดา สุภาพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
108 นายNGUYEN DUY KHANH คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
107 นายเกียรติศักดิ์ พลรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
106 นางสาวทิพวรรณ โทบุดดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
105 นางสาวจุฑาภรณ์ พาเสน่ห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
104 นางสาวกมลทิพย์ การุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
103 นายวิสิทธิ์ คลังกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
102 นางสาวกนกวรรณ สอนสุราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
101 นางสาวกฤติกา ผาพองยุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
100 นายเกียรติศักดิ์ ฝาไธสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
99 นายเกียรติศักดิ์ ฝาไธสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
98 นางสาวอัญชลี ยะวงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
97 นายบรรจบพร เชียงไขแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
96 นางสาวพิราวรรณ แสงพรหมชารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
95 นางสาวสุทธินีย์ ดีดวงพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
94 นางสาวปวีดา แสงอรุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
93 นางสาววัลลภา จันทะกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
92 นางสาวสุภาดา ฮุงหวล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9 สิงหาคม , 2015
91 นายรุจิรันดร์ ติธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
90 นางสาวปรียานุช โสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
89 นางสาวชนัญธิดา พรมใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
88 นายปิยราช เทพคนดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
87 นางสาวจุฑามาศ มินะสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
86 นางสาวโสภิตา อุปพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
85 นายจารุวัฒน์ สุขวิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
84 นางสาวอินธุอร คำเกษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
83 นางสาวพิจิตรา งอยภูธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
82 นางสาวเปรมิกา เสือแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
81 นางสาวสุทธิดา สำรองพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
80 นางสาวสุรีรัตน์ การีชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
79 นางสาววัฒนี เติมทานาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
78 นายวิทวัส ศิริจันทพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
77 นายอดิศักดิ์ พิมพ์มีลาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
76 นายวีระยุทธ ชำนิยันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
75 นายอธิเบศร์ ไชยหาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
74 นายเรวัต ธงวาส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
73 นายจักรพงศ์ ทิพยศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
72 นางสาวยุภาพร สีภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิงหาคม , 2015
71 นางสาวพัชราภรณ์ ขันสัมฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
70 นายพัชราภรณ์ ขันสัมฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
69 นายอภิชิต โฉมเฉลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
68 นางสาวรัตติยา ผิวสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
67 นางสาวจุฑาทิพย์ คึมยะราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
66 นายภาสกร จันทะลุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
65 นางสาวเมธินี พรมสุริย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
64 นางสาวไอลดา พิกุลศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
63 นางสาวพรทิพย์ อินธิสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
62 นางสาวศุภรัตน์ ท่อนโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
61 นางสาวสุพรรษา ทองกันทม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
60 นางสาวอภิญญา กุลากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
59 นางสาวอัจฉรียา ราชบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
58 นางสาวนันทิดา บุญหล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
57 นางสาวสุจิตรา เหรียญเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
56 นางสาวกำไลเพชร แสนสุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
55 นางสาวนฤมล ปังอุทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
54 นางสาวนิโรบล สันทะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
53 นางสาวภานุมาศ สมปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
52 นางสาวสุนันทา ประวิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
51 นางสาวดวงกมล วะระกะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
50 นายณัฐพล แสนวงษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
49 นางสาวพรรณี ทำนุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
48 นางสาวนารี จิตรจักร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
47 นายธวัชชัย จิตรจักร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
46 นายสุภพงค์ ศิริชัยสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
45 นายลักขณา กาญจนสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
44 นายสุรศักดิ์ ปิยพัทธ์ไพศาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
43 นางสาววันวิสาข์ ทองสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
42 นายพงษ์ศิริ จันทสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
41 นางสาวเปรียวกนก ยะสะกะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
40 นางสาวธารารัตน์ จันทำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
39 นางสาวจุฑาพร อ้วนอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
38 นายสันติสุข บุญมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม , 2015
37 นางสาวขวัญฤดี หัตถสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 สิงหาคม , 2015
36 นางสาวพรทิพย์ เเสนชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 สิงหาคม , 2015
35 นางสาวสุพรรณิกา ชมชายผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 สิงหาคม , 2015
34 นางสาวสุนิศา ดาบพลหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 สิงหาคม , 2015
33 นางสาวประทินทิพย์ ดังดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 สิงหาคม , 2015
32 นายจยุตย์ พูลเพิ่ม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 สิงหาคม , 2015
31 นางสาวอัจฉรา มณีบู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 สิงหาคม , 2015
30 ดร.วิจิตรา. สุจริต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 สิงหาคม , 2015
29 นายนรินทรักษ์ ณ นคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 สิงหาคม , 2015
28 นางสาวพรทิพย์ ศิลปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 สิงหาคม , 2015
27 นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 สิงหาคม , 2015
26 นายอธิคม ทีอุทิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 สิงหาคม , 2015
25 นายวิเชษฐ์พงศ์ เขตสุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 สิงหาคม , 2015
24 นางสาวอรัชพร จันทร์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 สิงหาคม , 2015
23 นางสาวชิดชนก วังศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 สิงหาคม , 2015
22 นางสาวพัศนี คำตั้งหน้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 สิงหาคม , 2015
21 นางสาววราภรณ์ ชินบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 สิงหาคม , 2015
20 นางลำดวน กุลยณีย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 สิงหาคม , 2015
19 นางวราพร ยศตะโคตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 สิงหาคม , 2015
18 นางสาวโกสิน ลุนราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 สิงหาคม , 2015
17 นายประไพ ศรีสมัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 สิงหาคม , 2015
16 นางสาวชิราภรณ์ รุ่งเรืองศิริโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 สิงหาคม , 2015
15 นางสาวชุติมา วงศ์นาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 สิงหาคม , 2015
14 นายฤทธิเกียรติ เวียงอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 สิงหาคม , 2015
13 ดร.อุบลศิลป์. โพธิ์พรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 สิงหาคม , 2015
12 นางชบา จันไตรรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 สิงหาคม , 2015
11 นางสาวดาราวรรณ ปัตโชติชัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 สิงหาคม , 2015
10 นางศศธร มาศสถิตย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 สิงหาคม , 2015
9 นายวีระ กงลีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 สิงหาคม , 2015
8 นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 สิงหาคม , 2015
7 นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 สิงหาคม , 2015
6 นางเจริญพร บาทชารี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 สิงหาคม , 2015
5 นายชาญชัย บาลศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 สิงหาคม , 2015
4 นางสุวิดา สุจริต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 สิงหาคม , 2015
3 นางสาววารุณี เพียรพจน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 สิงหาคม , 2015
2 นายภควัต ชัยวินิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 สิงหาคม , 2015
1 นายอัครชัย ใจตรง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 สิงหาคม , 2015
รูปกิจกรรมภายในงาน
ตัวอย่างวีดีโอภายบรรยากาศในงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ขออภัยปิดการลงทะเบียนเเล้ว
  • ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์

    “ จากศิษย์ถึงผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ”

กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
จำนวนคนลงทะเบียน 134 คน
พฤหัสบดี 23 มกราคม , 2020